Please allow cookies

Oświadczenie o ochronie danych osobowych – Media Społecznościowe

1. Wstęp

 

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszymi profilami w mediach społecznościowych i na-szą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle istotna. Szanujemy przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych.

 

Z tego względu jesteśmy zobowiązani przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Poniżej znajdują się informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy podczas działań w mediach społecznościowych oraz sposobu postępowania z tymi danymi.

 

2. Osoba odpowiedzialna / dane do kontaktu

 

Henkel Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa („my”, „nas” lub „Henkel”) jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych wymaganych do prowadzenia Profili w mediach społecznościowych oraz zgodnie z opisem podanym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Proszę pamiętać o tym, że korzystanie z mediów społecznościowych skutkuje dalszym prze-twarzaniem Państwa danych osobowych przez podmioty odpowiedzialne za dany profil w mediach społecznościowych, niekoniecznie ogranicza się wyłącznie do interakcji z nami lub naszej obecności w mediach społecznościowych. O ile (w szczególności w odniesieniu do technicznej możliwości korzystania z naszej obecności w mediach społecznościowych) od-nosimy się do oświadczenia o ochronie danych danego dostawcy mediów społecznościo-wych:

W przypadku powiązania naszego Profilu z innymi stronami internetowymi lub treściami online, zastosowanie mają zamieszczone tam odpowiednio oświadczenia o ochronie da-nych osobowych.

 

Mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem Henkel Polska sp. z o.o., ul. Doma-niewska 41, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „dane osobowe”) lub dpo.pl[at]henkel.com.

 

3. Ogólne przetwarzanie danych

 

3.1. Kontakt z nami/Zarządzanie społecznością

 

Regularnie otrzymujemy prywatne wiadomości z treścią, która jest do nas zaadresowana. W przypadku kontaktowania się z nami, np. w celu zadania pytania na temat produktu przedstawionego na naszym Profilu, wykorzystamy Państwa imię i nazwisko, ewentualnie Państwa adres e-mail oraz dalsze dane podane przez Państwa w celu udzielenia odpowie-dzi.

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do udzielania odpowiedzi na Pań-stwa zapytanie (np. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasad-nionego interesu, jakim jest udzielenie Państwu żądanych informacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Usuwamy Państwa dane osobowe wraz z wszelkimi informacjami po roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została Państwu udzielona odpowiedź na zapytanie.

 

Ponadto, komentarze i inne treści, które są publikowane w mediach społecznościowych oraz w innych miejscach publicznych w mediach społecznościowych, a które dotyczą Hen-kel oraz skierowane są bezpośrednio pod naszym adresem lub odnoszą się do nas w inny sposób (np. poprzez treści zawierające nazwę produktu Henkel), są przez nas gromadzone abyśmy mogli w odpowiedni sposób zareagować na powyższe treści.

 

Możemy odpowiednio reagować, w zależności od rodzaju treści. Na przykład, możemy zwrócić się do autora, aby pomóc w doborze naszych produktów lub rozważyć opinie i re-cenzje podczas ulepszania naszych produktów. Tworzymy również raporty, w których anali-zujemy określone treści i ich skuteczność w tym m.in. ilość reakcji, czy zaangażowanie dzięki czemu możemy poprawiać naszą pracę w zakresie public relations.

 

Przetwarzanie tych danych opiera się na przepisach prawa, które pozwalają nam na prze-twarzanie danych osobowych, ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie, aby odpowiednio reagować na komunikację publiczną, która nas dotyczy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Treści, które opublikowałeś w naszych mediach społecznościowych lub w innych miejscach publicznych na platformach mediów społecznościowych, mogą zostać usunięte przez Cie-bie w taki sam sposób, jak każda inna Twoja treść umieszczona na platformie. Zastrzegamy sobie również możliwość okresowego usuwania starszych komentarzy w naszych mediach społecznościowych. Jeśli chcesz usunąć swoje treści z naszych mediów społecznościowych, w dowolnym momencie wyślij nam wiadomość e-mail na adres podany powyżej.

 

3.2 Funkcje społecznościowe

 

Mogą Państwo korzystać z różnych funkcji dostępnych na naszym Profilu w celu interakcji z innymi użytkownikami, np. publikacji komentarzy na naszej tablicy, zamieszczania komen-tarzy oraz polubienia lub udostępniania wpisów.

 

Proszę pamiętać o tym, że czynności te mają charakter publiczny, przez co wszystkie infor-macje publikowane przez Państwa lub podawane w celu rejestracji mogą być widoczne dla innych. Nie kontrolujemy tego, w jaki sposób inni użytkownicy Profilu przetwarzają te in-formacje. W szczególności, nie możemy uniemożliwić innym osobom przesyłania Państwu wiadomości.

 

Wszystkie dane podane przez Państwa w celu korzystania z funkcji społecznościowych prze-twarzamy, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zaoferować Państwu funkcji społecznościowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobo-wych w stopniu niezbędnym do korzystania z naszych usług lub realizacji umowy (np. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest maksymalne ułatwienie i usprawnienie korzystania z naszych funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

3.3 Obserwacja sektora

 

Obserwujemy publikacje związane z sektorami biznesu, w których działamy (mianowicie Beauty Care, Adhesive Technologies oraz Laundry and Home Care). W tym celu zbieramy treści publikowane w przestrzeniach publicznych Facebooka, związane z tymi sektorami biznesu (np. treści, w których omawiany lub prezentowany jest produkt kosmetyczny lub środek piorący).

 

Treści związane z sektorami biznesowymi będą przechowywane i oceniane w celu uzyska-nia wglądu w publiczną dyskusję dotyczącą tych sektorów biznesowych. Uzyskane spostrze-żenia wykorzystamy w celu poprawy naszej komunikacji publicznej i dostosowania jej do publicznej dyskusji. Przetwarzanie tych danych opiera się na przepisach prawa, które po-zwalają nam na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ w naszym uzasadnionym inte-resie leży poprawa komunikacji publicznej poprzez dostosowanie jej do dyskusji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Usuwamy treści zgromadzone w przestrzeni publicznej platform mediów społecznościo-wych z naszych systemów rok po ich zebraniu. Jeśli chcą Państwo usunąć treść w dowol-nym momencie, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres podany powy-żej.3.4 Loterie i inne akcje promocyjne.

 

Na naszym Profilu prowadzone są od czasu do czasu także loterie, konkursy i inne akcje promocyjne. W przypadku chęci uczestnictwa proszę podać dane identyfikacyjne i do kon-taktu (np. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, adres e-mail itp.; zgodnie z regulaminem konkursu mogą być wymagane także inne informacje, takie jak odpowiedź na pytanie, quiz, zamieszczenie fotografii lub podanie wyniku gry online). Wykorzystujemy te informacje do prawidłowego przeprowadzenia konkursu lub innej akcji promocyjnej oraz, w razie potrze-by, do ochrony prawnej lub wykrywania nadużyć.

 

Więcej informacji znajduje się w regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych. Jeżeli podczas uczestnictwa w akcji promocyjnej udzielili Państwo na to zgody, wykorzystamy Państwa informacje w celach wymienionych w deklaracji zgody.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prze-prowadzenia akcji promocyjnej (np. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), ponieważ udzielili nam Pań-stwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapobieganie oszustwom lub zapewnienie skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przechowywania danych zostanie podany w stosownym oświadczeniu o ochronie danych osobowych do poszczególnych akcji promocyjnych.

 

3.5 Zaproszenia na imprezy

 

Na naszym Profilu zamieszczamy także informacje o imprezach, w których udział wymaga rejestracji. Jeżeli zarejestrują się Państwo na jedną z naszych imprez, będziemy przetwa-rzać dane osobowe podane podczas rejestracji, takie jak imię i nazwisko, adres, dane do kontaktu i komunikacji (numer telefonu i adres e-mail) oraz inne informacje niezbędne do organizacji imprezy (np. utworzenia listy gości, akredytacji, kontroli wstępu, rozplanowania pomieszczeń i cateringu) i/lub informacje niezbędne do przesłania Państwu zaproszenia i informacji na temat konkretnej imprezy. Możemy także wykorzystywać Państwa informacje w celu wykrywania nadużyć oraz w celu ochrony prawnej.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do rejestracji i uczestnic-twa w imprezie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnio-nego interesu, jakim jest zapobieganie oszustwom lub zapewnienie skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Jeśli zarejestrujesz się na wydarzenie, usuniemy Twoje dane podane przy rejestracji po 3 latach od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wydarzenie miało miejsce.

 

3.6 Chatbot

 

Na naszym Profilu udostępniamy chatbota. Możliwe jest korzystanie z chatbota bez udo-stępniania danych osobowych. W przypadku wprowadzenia danych osobowych w polu tek-stowym podczas korzystania z chatbota, wykorzystamy Państwa dane jedynie w celu udzie-lenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Jeżeli zapiszemy Państwa pytanie do celów przeglą-du wewnętrznego, najpierw usuniemy z niego Państwa dane osobowe.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasad-nionego interesu, jakim jest zapobieganie oszustwom lub zapewnienie skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na dłuższy okres przechowywania, np. w ramach zarządza-nia relacjami z klientami, będziemy przechowywać Państwa dane jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji ww. celów lub spełnienia obowiązku prawnego w zakresie przechowywania danych.

 

3.7 Testy produktów

 

Możliwe, że podałeś swoje dane kontaktowe i adres podczas udziału w testach produktów, które przeprowadziliśmy za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Twoje dane wykorzystamy w celu przeprowadzenia testów produktów.

 

Nie przekażemy Twoich danych żadnej stronie trzeciej, chyba że w celu przeprowadzenia testów produktów.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia testu pro-duktu, w którym uczestniczysz (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na dłuższy okres przechowywania, np. w ramach zarządza-nia relacjami z klientami, będziemy przechowywać Państwa dane jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji ww. celów lub spełnienia obowiązku prawnego w zakresie przechowywania danych.

 

3.8 Ankiety

 

Możliwe, że podczas udziału w ankiecie podałeś swoje dane kontaktowe, np. Adres e-mail. Twoje dane wykorzystamy w celu przeprowadzenia ankiety.

 

Nie przekażemy Twoich danych żadnej stronie trzeciej, chyba że w celu przeprowadzenia ankiety.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawowych, które uzasadniają przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykorzystania Twoich odpo-wiedzi w ankiecie, w której uczestniczyłeś (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na dłuższy okres przechowywania, np. w ramach zarządza-nia relacjami z klientami, będziemy przechowywać Państwa dane jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji ww. celów lub spełnienia obowiązku prawnego w zakresie przechowywania danych.

 

4. Przeniesienie danych osobowych

 

Ujawnienie Państwa danych osobowych ma miejsce w następujących przypadkach:

  • Dane osobowe zostaną ujawnione organom ścigania oraz, w razie konieczności, po-szkodowanym osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do zbadania korzystania z na-szych usług w sposób niezgodny z prawem lub obraźliwy. Ma to jednak miejsce wy-łącznie w przypadku wystąpienia konkretnych wskazań co do wykorzystania niezgodne-go z prawem lub nadużycia. Ujawnienie może także nastąpić w celu egzekwowania wa-runków korzystania z naszych usług lub innych umów lub, jeżeli jest to konieczne, w celu dochodzenia, egzekwowania lub ochrony roszczeń. Naszym prawnie uzasadnio-nym interesem w zakresie przetwarzania jest ochrona odpowiedniego działania naszej strony internetowej oraz dochodzenie, egzekwowanie lub ochrona roszczeń, w zależ-ności od sytuacji. Zgodnie z prawem musimy także udzielać informacji niektórym or-ganom państwowym. Są to organy ścigania, organy publiczne, które weryfikują prze-strzeganie przepisów administracyjnych i są uprawnione do nakładania administracyj-nych kar pieniężnych oraz organy podatkowe. Naszym prawnie uzasadnionym intere-sem w zakresie przetwarzania danych osobowych jest zapobieganie nadużyciom, ściga-nie przestępstw oraz dochodzenie, egzekwowanie lub obrona roszczeń, w zależności od sytuacji (np. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • W celu realizacji naszych usług musimy polegać na firmach zewnętrznych oraz ze-wnętrznych dostawcach usług, z którymi łączą nas relacje umowne („procesor”). Do kategorii takich procesorów mogą należeć agencje, dostawcy usług oraz dostawcy usług IT.

    W takich sytuacjach informacje zostaną ujawnione tym spółkom lub osobom w celu umożliwienia ich dalszego przetwarzania. Starannie dobieramy zewnętrznych dostaw-ców usług oraz regularnie poddajemy ich badaniom, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności. Procesorzy mogą wykorzystywać te dane wyłącznie w określonych przez nas celach. Są także zobowiązani zawartymi z nami umowami do postępowania z Pań-stwa danymi wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych oso-bowych oraz z europejskimi i polskimi przepisami w sprawie ochrony danych.

    W ramach potencjalnych przeniesień, opisanych powyżej, może się zdarzyć, że osoba trzecia, zobowiązana instrukcjami, może przetwarzać dane w państwach poza UE („kra-je trzecie”)
  • Każde ujawnienie danych osobowych poza UE odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli Komisja UE nie zadeklarowała, że kraj trzeci za-pewnia odpowiedni poziom ochrony danych, zapewnimy wystarczające gwarancje w celu ustanowienia odpowiedniej ochrony Państwa danych. W tym celu może zostać zawarta umowa z procesorem, zawierająca standardowe klauzule umowne UE (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm)
  • W trakcie dalszego rozwoju naszej działalności możliwe jest, że struktura Henkel Polska sp. z o.o. ulegnie zmianom poprzez zmianę formy prawnej, ustanowienie, naby-cie lub sprzedaż podmiotów zależnych, działów lub części firmy. W przypadku takich transakcji informacje klienta zostają przekazane wraz z przenoszoną częścią przedsię-biorstwa. Pod tym względem zapewniamy, aby każde ujawnienie danych osobowych osobom trzecim miało miejsce zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie da-nych osobowych oraz obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych. Takie przeniesienie danych osobowych może opierać się na prawnie uzasadnionym interesie dostosowania struktury naszej firmy do okoliczności prawnych i gospodarczych, jeżeli jest to wymagane (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

5. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

 

Jako osoby, których dane dotyczą mają Państwo prawo do uzyskania, w dowolnym momen-cie, informacji na temat danych przechowywanych na Państwa temat. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru właściwego do spraw ochrony danych.

 

PONADTO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁOSIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; JEŻELI PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB LIT. F RODO.

 

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie w przyszłości.

 

6. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

 

Status niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych to 17 sierpnia 2020 r.

 

Rozwój naszej obecności w mediach społecznościowych może mieć wpływ na sposób ob-sługi danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświad-czenia o ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Dlatego też zalecamy okresowe odwiedzanie naszego Profilu, aby pozosta-li Państwo na bieżąco pod względem ewentualnych zmian naszego oświadczenia o ochro-nie danych osobowych.